Φιλολογικά

ancient

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :(Νέα Ελληνικά, Αρχαία, Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία)            

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο όρος φιλολογία περιγράφει κατά κύριο λόγο την επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του πνευματικού, ή διανοητικού, πολιτισμού παλαιότερων εποχών με βάση τα γραπτά μνημεία. Επίσης, χρησιμοποιείται αναφορικά με την σπουδή επί των αρχαίων γλωσσών και της ιστορίας

Ως φιλολογία περιγράφεται, επίσης, το σύνολο των έργων του λόγου μιας χώρας ή ενός λαού ή μιας χρονικής περιόδου, το σύνολο δηλαδή της λογοτεχνίας της. Επίσης, με τον ίδιο όρο περιγράφεται το σύνολο των ειδικών επιστημονικών γνώσεων που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των έργων του λόγου μιας γλώσσας αλλά και το σύνολο των συγγραμμάτων που αναφέρονται σε ορισμένο επιστημονικό κλάδο.

Ως «φιλολογίες» μπορεί να περιγραφούν, κυρίως στον προφορικό λόγο και με σκωπτική διάθεση, η φλυαρία ή τα μάταια, κενά λόγια.